ABC fundacji rodzinnej, czyli jak założyć i prowadzić taką działalność

0
79

Złożenie wniosku o wpis musi nastąpić w terminie 6 miesięcy od sporządzenia aktu założycielskiego. Rejestr fundacji rodzinnych ma być prowadzony przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.

Fundacja działa przez swoje organy – zarząd, radę nadzorczą oraz
zgromadzenie beneficjentów. Kompetencje tych organów są zbliżone do
kompetencji ich odpowiedników w spółkach kapitałowych.

Do zadań zarządu należy prowadzenie spraw fundacji oraz reprezentowanie
jej, realizacja celów fundacji określonych w statucie, zapewnienie
fundacji płynności finansowej czy spełnianie świadczeń przysługujących
beneficjentom. Członkowie zarządu fundacji zobowiązani są postępować
lojalnie wobec fundacji. Ponadto zobowiązani są do zachowania poufności
oraz nieujawniania tajemnic fundacji nawet po wygaśnięciu ich mandatu do
sprawowania tejże funkcji. Za tajemnice fundacji ustawa przyjmuje
kierunki inwestowania fundacji, informacje o beneficjentach i ich
świadczeniach, a także wszelkie inne informacje posiadające wartość
gospodarczą – zakres tajemnicy jest więc szeroki i niedookreślony.
Zarząd powołuje fundator, a w razie jego śmierci – rada nadzorcza, o ile
została ustanowiona. W braku rady nadzorczej – kompetencję do powołania
zarządu otrzymuje zgromadzenie beneficjentów.

Fundacja będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą, choć w ściśle określonym zakresie – stricte holdingową i stanowić rodzaj partnera kapitałowego czy „głównego sponsora” jako podmiot, w którym zdeponowany jest rodzinny majątek. Przedmiotem działalności fundacji może być m.in.:

– zbywanie mienia, którego fundacja jest posiadaczem lub właścicielem, o
ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;

– najem, dzierżawa lub udostępnianie na innej podstawie mienia, którego posiadaczem lub właścicielem jest fundacja;

Wyjście poza ramy dopuszczalnej działalności będzie miało dla fundacji negatywne skutki.

Czytaj więcej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj